ពេលដែលយើងមិនចំណាយពេលអធិស្ឋាន នោះមានន័យថា យើងកំពុងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាហើយ!